Świadomość organizacji. Poziom 3. Poczucie własnej wartości

Trzeci rodzaj potrzeb, które próbujemy zaspokoić jako ludzie wiąże się z ustanowieniem i utrzymaniem poczucia własnej wartości. Na pewnym etapie naszego życia ważne staje się by dzięki swoim talentom i kompetencjom zostać zauważonym i docenionym i to nie tylko w gronie rodziny, ale także przez naszych rówieśników oraz autorytety. Budujemy zdrowe poczucie własnej wartości dzięki uwadze, którą otrzymujemy od rodziców i spędzanemu razem czasowi, dzięki pochwałom za nasze osiągnięcia i zachętom do kolejnych prób i dalszego wysiłku, kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli. Organizacje, które wkraczają w trzeci poziom rozwoju świadomości koncentrują się na jakości, doskonaleniu swoich procesów i systemów. Poprawiają je, ulepszają i tworzą procedury i polityki, które pomogą utrzymać te procesy. Takie organizacje i ich pracownicy są dumni z jakości dostarczanych usług i/lub produktów. Jeśli ta duma nie jest paliwem do ciągłego ulepszania i rozwijania się, może prowadzić do samozadowolenia, tak jak zbyt sztywne przywiązanie do procedur i polityk i niewolnicze ich stosowanie  może prowadzić do biurokracji, która męczy pracowników każdego szczebla i zabiera cenny czas i energię. 

„Trzeci poziom świadomości organizacyjnej dotyczy realizacji zadań, doskonałości, jakości i profesjonalizmu. Ważne staje się zbalansowane i uważne spojrzenie na wszystkie kluczowe wskaźniki sukcesu. Na tym poziomie świadomości organizacja koncentruje się na dążeniu do doskonałości poprzez korzystanie z najlepszych praktyk i skupienie się na produktywności i wydajności. Systemy i procesy są w centrum uwagi. Opracowywane są strategie, które mają prowadzić do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Re-engineering, Six Sigma i Total Quality Management to typowe reakcje na kwestie związane z wydajnością na tym poziomie świadomości. Celem wszystkich tych inicjatyw jest ciągłe doskonalenie się w zakresie realizacji zadań. Warunkiem niezbędnym do podnoszenia poziomu wykonania jest zachęcanie do doskonałości i jej nagradzanie.

Organizacje działające z trzeciego poziomu świadomości mają zwykle hierarchiczną strukturę co ułatwia centralną kontrolę. Kierunek góra-dół jest tu podstawowym sposobem podejmowania decyzji. Hierarchiczna struktura zapewnia także możliwości nagradzania osób, które koncentrują się na osiągnięciu osobistego sukcesu. Wielopoziomowe hierarchie często nie służą niczemu innemu jak tylko zaspokojeniu potrzeb menedżerów dotyczących uznania, statusu i poczucia własnej wartości. Aby utrzymać centralną kontrolę, organizacje działające z trzeciego poziomu świadomości mają tendencję do formułowania zasad regulujących i porządkujących wszystkie aspekty ich działalności. Firmy, które koncentrują się głównie na tym poziomie świadomości, mogą łatwo ulec degeneracji przeradzając się w silosy walczące o władzę lub sztywne autorytarne biurokracje. Taki obrót sytuacji prowadzi zwykle do porażek i w efekcie do ostatecznego upadku, chyba że organizacja jest zdolna do przejścia na następny poziom świadomości.”

fragment książki „The values-driven organization” Richard’a Barretta w moim tłumaczeniu

Zbadaj kulturę, wartości i potrzeby swojej organizacji lub zespołu korzystając z narzędzi transformacji kulturowej Barrett Values Centre. Skontaktuj się ze mną: +48 696 914 712, kontakt@annarajtar.com.pl